CCM ROCK

Christian Champions Ministries staat onder covering van RIN ROCK International Network
 
Meer informatie

WIE ZIJN WIJ?

Christian Champions Ministries is een kerkgenootschap, die mensen helpt Bijbelse principes toe te passen om te kunnen zegevieren in het leven. Je wordt geïnspireerd en gemotiveerd om een geloofsheld te zijn. Ontwikkel de CHAMPION in je! Jij kunt veranderen, zodat je in GODS bestemming gaat wandelen en bewust gaat leven naar zijn wil. Gebed, lofprijs en aanbidding nemen daarbij een belangrijke plaats in.

We zijn een multiculturele gemeenschap van wedergeboren Christenen, die GOD de ruimte geeft om te bewegen, zodat Hij tastbaar en voelbaar in ons midden gemanifesteerd wordt.

Christian Champions Ministries (CCM) functioneert zelfstandig, maar staat onder covering van een Apostolic International Network, genaamd Representives Of Christ Kingdom (ROCK).

ONZE MOTTO

We Help You To Fulfill Your Destiny

Ons verlangen is dat iedereen, die bij de gemeenschap betrokken is, zijn of haar plaats in Christus gaat vinden, zodat men gaat functioneren in GODS plan hier op aarde. WE HAVE VISION & MISSION FOR YOUR DESTINY. Onze Gospel Live Meetings (samenkomsten) zijn verfrissend, opbouwend en richtinggevend. GOD houdt van ware aanbidding en Hij zoekt hen die Hem willen aanbidden in geest en waarheid.

We nemen de tijd om de Here te loven, te prijzen en te aanbidden en ervaren regelmatig dat mensen aangeraakt en veranderd worden door de kracht van de Heilige Geest. Jouw partnerschap met ROCK CCM stellen wij zeer op prijs. We zien het als een Goddelijk partnerschap. Wanneer elke partner zijn/haar plaats inneemt, vinden er machtige wonderen plaats. Het is GODS doel om Zijn Koninkrijk te bouwen en jou in je bestemming te laten wandelen.

GOD heeft ons een machtige visie toevertrouwd en ons daarvoor toegerust. Ook heeft GOD beloofd dat velen ons zullen helpen om aan deze visie invulling te geven. Wij geloven dat GOD jou geroepen heeft om partner te worden. Elk individu die we bereiken met het Goede Nieuws en elke ziel die gered wordt, is waardevol. Dat is de kracht van partnerschap!

Doelstelling

Onze doelstelling is te functioneren als het Lichaam van GOD, conform de Bijbel, beschreven in Handelingen 2 : 43 – 47.

“De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered willen worden.”

Wij geloven dat GOD ons handvaten geeft door de eerste gemeente heen.

 

Dopen

Toen de mensen in Jeruzalem tot geloof kwamen, lieten ze zich meteen dopen. Deze doop vond plaats op grond van hun geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus en werd gedaan door onderdompeling.

De gemeente Christian Champions Ministries staat achter de geloofsdoop. Dat betekent dat er alleen wordt gedoopt op basis van een bewuste, persoonlijke keuze voor Jezus Christus.

Handelingen 2 : 38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.”

 

Onderwijs

Het is van groot belang dat we onderwijs krijgen uit het Woord van GOD. Niet alleen tijdens de Life Meetings, maar ook tijdens onze speciale doordeweekse activiteiten. Het gaat niet alleen om kennis vergaren, maar ook om het praktisch leren toepassen van Bijbelse principes.

De gemeente van nu neemt geen genoegen meer met kerkje spelen. GOD wil in al Zijn kinderen de heerschappij en de macht herstellen. Hierdoor kunnen wij met kracht optreden. Het is GODS wil, dat Zijn gemeente de door Hem gegeven talenten en gaven gebruikt om zo alle potenties te laten ontwikkelen in dienst van GODS Koninkrijk.

WAAR STAAN WE VOOR?

Christian Champions Ministries (CCM) is een evangelische gemeente die zichzelf ziet als onderdeel van de wereldwijde Gemeente van Jezus Christus. Met onze eigen kleur willen we bijdragen aan de veelkleurigheid van de gemeente van GOD. CCM is een gemeente die plaats biedt voor bescherming, genezing, bevrijding en herstel, op basis van het Woord van GOD in Efeziërs 2 : 20 – 22

“Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan Hem, de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest”

Wij willen gebouwd worden op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Zelf de hoeksteen is. Daarnaast is het ons verlangen als levende stenen beschikbaar te zijn, waarbij je GOD en de gemeente dient, met de door Hem geschonken gaven en talenten.

 

Gemeenschap

CCM wil niet een instituut of organisatie zijn. We zijn een gemeenschap dat gericht is op het goed laten functioneren van de gemeente. Een andere omschrijving voor gemeente is huisgezin van GOD; een veilige haven waar je liefde, aanvaarding en vergeving kan vinden.